Вирази про числа німецькою мовою

Вивчай німецьку мову

Важливість чисел :

Числа відіграють важливу роль у нашому повсякденному житті та в різних сферах знань. Ось деякі ключові аспекти їх важливості:

  1. Комунікація: Числа є мовою, яка дозволяє нам виразити кількість, відношення, розмір та інші кількісні концепції. Вони використовуються у бізнесі, науці, технологіях та багатьох інших галузях як засіб комунікації та обміну інформацією.
  2. Наука та технологія: Числа є основою для розвитку науки та технології. Вони дозволяють вимірювати, аналізувати та розуміти фізичні явища, розробляти нові технології та інновації.
  3. Фінанси: Числа відіграють ключову роль у фінансовій сфері, де вони використовуються для обліку доходів, витрат, інвестицій та бюджетування. Вони допомагають у прийнятті рішень щодо фінансових стратегій та управління ризиками.
  4. Математика та наукові дослідження: Числа використовуються у математиці та наукових дослідженнях для моделювання складних процесів, розв’язання проблем та виведення нових теорій.
  5. Географія та навколишнє середовище: Числа допомагають вимірювати та аналізувати фізичні характеристики Землі, такі як площа, розміри, кліматичні умови тощо. Вони також використовуються для вивчення впливу людської діяльності на навколишнє середовище.
  6. Соціальні науки: Числа використовуються для збору та аналізу даних у соціології, економіці, політології та інших галузях соціальних наук. Вони допомагають в розумінні соціальних явищ, трендів та взаємозв’язків.
  7. Повсякденне життя: Числа використовуються у повсякденному житті для обчислень, вимірювань, планування бюджету, купівлі товарів та послуг тощо.

Загалом, числа є невід’ємною частиною нашого світу, вони надають можливість описувати, розуміти та контролювати різноманітні аспекти нашого життя та навколишнього середовища.

Висловлювання про числа :

Німецькою мовою Українською мовою
Zahlen sind überall um uns herum. Числа оточують нас скрізь.
Mathematik ist die Sprache der Zahlen. Математика – це мова чисел.
Mit Zahlen können wir Mengen ausdrücken. За допомогою чисел ми можемо виражати кількості.
Die Welt der Zahlen ist faszinierend. Світ чисел захоплює.
Die Grundrechenarten sind Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Основні арифметичні дії – додавання, віднімання, множення та ділення.
Die Zahl Pi ist eine irrationale Zahl. Число Пі є ірраціональним числом.
Die Fibonacci-Folge ist eine bekannte mathematische Sequenz. Послідовність Фібоначчі – це відома математична послідовність.
Die Null ist eine besondere Zahl. Нуль – це особливе число.
Eine ungerade Zahl kann nicht durch zwei geteilt werden. Непарне число не ділиться на два.
Die Primzahlen sind Zahlen, die nur durch sich selbst und eins teilbar sind. Прості числа – це числа, які діляться лише на себе та одиницю.
Die Dezimalzahl wird durch das Komma getrennt. Десяткове число розділяється комою.
Die Quadratwurzel einer Zahl ist eine Zahl, die, wenn sie mit sich selbst multipliziert wird, das ursprüngliche Ergebnis ergibt. Квадратний корінь числа – це число, яке, якщо помножити його саме на себе, дорівнює початковому результату.
Die Primfaktorzerlegung ist die Zerlegung einer natürlichen Zahl in ein Produkt von Primzahlen. Розкладання числа на прості множники – це розкладання натурального числа на добуток простих чисел.
Die römischen Zahlen werden durch Buchstaben dargestellt. Римські числа відображаються за допомогою літер.
Die Exponentialnotation wird verwendet, um sehr große oder sehr kleine Zahlen darzustellen. Експоненціальна нотація використовується для відображення дуже великих або дуже малих чисел.
Die Goldene Zahl ist ein mathematisches Konzept, das in der Kunst und Natur vorkommt. Золоте число – це математична концепція, яка зустрічається в мистецтві та природі.
Die Basis einer Zahlensystem ist die Anzahl der verfügbaren Symbole oder Ziffern. Основа числової системи – це кількість доступних символів або цифр.
Die Zahlentheorie ist ein Teilgebiet der Mathematik, das sich mit den Eigenschaften von Zahlen befasst. Теорія чисел – це галузь математики, яка вивчає властивості чисел.
Die Rechenregeln helfen uns, mathematische Operationen korrekt durchzuführen. Арифметичні правила допомагають нам виконувати математичні операції правильно.