Phrases about drinks in Swedish

Learn Swedish

: The importance of drinks

English Swedish
Water is essential for hydration and health. Vatten är nödvändigt för vätskebalans och hälsa.
Tea is a popular beverage enjoyed worldwide. Te är en populär dryck som njuts över hela världen.
Coffee is often consumed for its stimulating effects. Kaffe konsumeras ofta för dess stimulerande effekter.
Milk is a good source of calcium and protein. Mjölk är en bra källa till kalcium och protein.
Juice is made from fresh fruits and vegetables. Juice görs av färska frukter och grönsaker.
Soft drinks are carbonated beverages. Läskedrycker är kolsyrade drycker.
Wine is often enjoyed with meals. Vin njuts ofta till måltider.
Beer is a popular alcoholic beverage. Öl är en populär alkoholdryck.
Spirits such as vodka and whiskey are commonly used in cocktails. Sprit som vodka och whiskey används ofta i drinkar.
Smoothies are blended drinks made with fruit and yogurt. Smoothies är blandade drycker gjorda med frukt och yoghurt.
Lemonade is a refreshing drink made from lemon juice, water, and sugar. Citronsaft är en uppfriskande dryck gjord av citronjuice, vatten och socker.
Herbal teas are often consumed for their medicinal properties. Örtteer konsumeras ofta för sina medicinska egenskaper.
Hot chocolate is a comforting beverage enjoyed during cold weather. Varm choklad är en tröstande dryck som njuts under kallt väder.
Iced tea is a refreshing option for hot summer days. Isad te är ett uppfriskande alternativ för varma sommardagar.
Sports drinks are designed to replenish electrolytes lost during exercise. Sportdrycker är utformade för att återställa elektrolyter som förloras under träning.
Energy drinks contain caffeine and other stimulants for increased alertness. Energidrycker innehåller koffein och andra stimulanser för ökad vakenhet.
Cocktails are mixed alcoholic drinks with various ingredients and flavors. Drinkar är blandade alkoholdrycker med olika ingredienser och smaker.
Mocktails are non-alcoholic cocktails made with fruit juices and syrups. Mocktails är alkoholfria drinkar gjorda med fruktjuicer och siraper.
Sparkling water is a carbonated alternative to still water. Kolsyrat vatten är ett alternativ till stilla vatten.
Coconut water is hydrating and rich in electrolytes. Kokosvatten är vätskedrivande och rikt på elektrolyter.